Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Thuy TranggFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 174 Deviations 1,128 Comments 5,952 Pageviews
×

Activity


*le trong giờ Văn*
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai đẩy bố xuống mương
Bố mà bắt được bố tương vỡ mồm :v

deviantID

ChanCucheoo's Profile Picture
ChanCucheoo
Thuy Trangg
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
Hê nhô. Mấy bạn cứ gọi mình là Chan hé =] mình là nữ.
Mình thích xem op và đặc biệt là éo cai được nữa )) vào một ngày đẹp giời mình đã sa vào lưới tình của anh lông mày xoắn ❤️❤️ Mình cuồng điên và say đắm anh í mất rồiiii,,,,,,,,
Mà túm cái quần lại là ai thích op thì add mình đuyyyyy, fb há
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconanvipctvt:
anvipctvt Featured By Owner Feb 22, 2017
Hé lô vn :D
Reply
:iconkuramathedemonfox:
KuramaTheDemonFox Featured By Owner Nov 27, 2016  Hobbyist General Artist
X333333
Reply
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner Nov 26, 2016  Student Traditional Artist
XDDDDD
Reply
:iconkuramathedemonfox:
KuramaTheDemonFox Featured By Owner Nov 26, 2016  Hobbyist General Artist
X333
Reply
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner Nov 26, 2016  Student Traditional Artist
You're welcome XD
Me too :D (Big Grin) 
Reply
Add a Comment: